Monk

monk

Photo W.Eugene Smith

Thelonious Monk – Monk (1964)