Photo Elliott Landy – Jimi Hendrix NYC 1968

Elliott Landy - Hendrix, NY 68

Elliott Landy – Hendrix, NY 68

Elliott Landy - Magic Hands

Elliott Landy – Magic Hands