Hippie Family (Kelley), San Francisco, 1967

Hippie Family (Kelley), San Francisco, 1967 Photo irving Penn

Hippie Family (Kelley), San Francisco, 1967

Photo irving Penn

Annunci