Miriam Makeba, Monterey Jazz Festival, 1960

Miriam Makeba, Monterey Jazz Festival, 1960

Miriam Makeba, Monterey Jazz Festival, 1960

Photo Jim Marshall

AUDIO

Miriam Makeba – Pata Pata – 1972